Általános Szerződési Feltételek

ZENIT KFT. - Általános szerződési feltételek („ÁSZF”)

A jelen ÁSZF alkalmazásában megrendelő, aki a Zenittől árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, aki ezekre vonatkozóan ajánlatot ad, vagy ajánlattételre hív fel, illetve aki részére a Zenit a fentiekre vonatkozóan ajánlatot ad (továbbiakban: „Megrendelő”).

A Zenit Kft („Zenit”) alábbi általános szerződési feltételei a Zenit egyedi ajánlatával, a Megrendelő egyedi megrendelésével és / vagy a Zenit számlájával és az azon tett nyilatkozattal, vagy a Zenit és a Megrendelő között megkötött szerződéssel együttesen alkotják a Zenit és a Megrendelő között az adásvételi illetve vállalkozási jogviszonyra vonatkozóan létrejövő teljes megállapodást (a „Szerződés”). Az ÁSZF megismerését és tudomásulvételét a Megrendelő a megrendelése elküldésével, Zenit ajánlatának elfogadásával és / vagy a Zenit számlájának aláírásával, a Zenit és a Megrendelő közötti szerződés megkötésével, illetve a Zenit által szállított áruk átvételével kifejezetten elismeri és az abban foglaltakat elfogadja. A jelen ÁSZF alkalmazásában a Zenit egyedi írásbeli ajánlata Zenit általi áru értékesítésre és/vagy szolgáltatás nyújtására a Megrendelő részére: „Ajánlat”; a Megrendelő egyedi írásbeli ajánlata a Zenit részére a Zenit általi áru értékesítésre és/vagy szolgáltatás nyújtására: „Megrendelés”;

A Zenit és a Megrendelő továbbiakban együttesen „Felek”, egyenként „Fél”

 

 1. ÁSZF tárgya és hatálya
  1. ÁSZF tárgya. A jelen ÁSZF rendelkezik azon üzleti tranzakciók általános szerződési feltételeiről keretjelleggel, amelyek során a Megrendelő árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe a Zenittől. A jelen ÁSZF a Zenit által a Megrendelő részére értékesített árukra és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.
  2. Ajánlatok és Megrendelések. A Felek az egyes tranzakciók részleteit az Ajánlatban, Megrendelésben vagy a felek által megkötött egyedi szerződésben írásban rögzítik (továbbiakban: „Egyedi Megállapodás”).
  3. ÁSZF hatálya. Ha jelen ÁSZF egyes rendelkezései ellentétben állnának az Egyedi Megállapodásban rögzített valamely feltétellel, úgy az Egyedi Megállapodás adott feltétele az irányadó a Felek közötti jogviszonyra.
  4. Szerződés létrejötte. A Felek között Szerződés az Ajánlat, annak érvényességi idején belül történő, Megrendelő általi feltétel nélküli, vagy a Megrendelés Zenit általi feltétel nélküli írásbeli elfogadásával, a Megrendeléssel vagy Ajánlattal kapcsolatban kiállított számla vagy szállítólevél Megrendelő általi aláírásával, vagy a felek közötti szerződés aláírásával jön létre. A Megrendelő vagy Zenit Ajánlattal vagy Megrendeléssel kapcsolatos feltételhez kötött, részleges, vagy változtatást javasló elfogadása nem hoz létre szerződést a Felek között. Ha Zenit másként nem rendelkezik az Ajánlatban, az Ajánlat 30 (harminc) napig érvényes.
 2. Felek jogai és Kötelezettségei
  1. A Megrendelő képviselete. A Megrendelő a Szerződés Zenit általi teljesítését megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni képviseleti jogosultságát (így különösen bemutatni személyi igazolványát, érvényes vállalkozói engedélyét, vagy az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, nyilvántartásba vételét igazoló hatósági bizonyítványát).
  2. Alvállalkozók. Zenit a Szerződés teljesítése során jogosult további közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni.
  3. A Megrendelő alkalmazottainak képviseleti joga. A Zenit a Megrendelő azon munkavállalóit, akiktől a Megrendeléseket kapja, a Megrendelő ellentétes nyilatkozata hiányában a Megrendelő képviseletére megfelelő hatáskörrel rendelkező személyeknek tekinti.
  4. Tulajdonjog fenntartása. A Zenit a Szerződés alapján értékesített árura vonatkozó tulajdonjogát az áru vételárának teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatta a Megrendelő nem jogosult az árut értékesíteni vagy bármilyen módon megterhelni, köteles az árut saját költségén karbantartani, javításáról gondoskodni, és amennyiben az áruval összefüggésben harmadik személyek igénnyel lépnek fel, úgy köteles arról haladéktalanul értesíteni Zenitet. Megbízó fizetési késedelme esetén Zenit jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett áru kiadását követelni.
  5. Engedményezés. Egyik Fél sem jogosult a Szerződés alapján őt megillető jogokat harmadik félre engedményezni a másik Fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Fél nem tagadhatja meg indokolatlanul az engedményezés jóváhagyását. A Szerződésből származó jogok törvényes jogutódra történő átszállása jóváhagyást nem igényel.
  6. Harmadik személyek joga. A Felek között létrejött Szerződés nem képez semmilyen jogot, illetve jogcímet harmadik személyek számára, illetve Zenit nem felelős semmilyen harmadik fél által Megrendelővel szemben támasztott követelésekért.
  7. Reklámok. Egyik Fél sem biztosítja a másik Fél számára azt a jogot, hogy reklámokban, vagy kiadványokban előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül szerepeltesse a másik Fél (vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása) védjegyét, márkanevét, vagy egyéb elnevezését.
  8. Adatok tárolása. A Felek és kapcsolt vállalkozásaik a Szerződés teljesítése, a Szerződésből eredő igények érvényesítése, illetve üzleti kapcsolataik fenntartása végett jogosultak tárolni és használni a másikkal történő kapcsolattartásra vonatkozó információkat, beleértve ebbe neveket, telefonszámokat, email címeket.
  9. Szerzői jogok. A Zenit által a Szerződés teljesítése során a Megrendelőnek átadott és/vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyéb módon létrehozott bármely az áruval vagy a szerelési szolgáltatással összefüggő rajz, ábra, vázlat vagy egyéb dokumentum, vagy a Zenit által készített állványfelülvizsgálati jegyzőkönyv, a Zenit tulajdonát képezi, és az azzal kapcsolatos szerzői jog kizárólag Zenitet illeti. A Megrendelő az átadott dokumentumokat csak a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, valamint vállalja, hogy a Zenit előzetes írásos hozzájárulása nélkül ezen információkat harmadik fél számára nem fedi fel.
  10. Felmondás. Megrendelő a Szerződés Zenit általi teljesítésének megkezdését követően, a 4.4 és 6.4 pontokban meghatározott eseteken kívül, nem jogosult a Szerződést felmondani.
 3. Díjazás és Fizetési Feltételek
  1. Árak, Díjak. A Zenit az általa kínált áruválasztékról, nyújtott szolgáltatásokról árlistát bocsát ki. Az árlistán szereplő árak, külön megjelölés hiányában, nem tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A Zenit az árlistát, illetve az azon szereplő áruk árát és szolgáltatások díját bármikor, saját belátása szerint módosíthatja. Az Ajánlat kibocsátása illetve Megrendelés Zenit általi elfogadása napján érvényes áron jön létre a Szerződés a Felek között tekintet nélkül arra, hogy az Ajánlat kibocsátása illetve Megrendelés Zenit általi elfogadása és az áru / szolgáltatás kézbesítése / teljesítése között eltelt időszakban az adott áru vagy szolgáltatás listaára változott.
  2. Árfolyamváltozás. Amennyiben az Egyedi Megállapodásban megadott árak mellett a Zenit külön feltűnteti, hogy azok alapját más pénznemben meghatározott ár képezi, és a Zenit az Egyedi Megállapodás létrejötte napján érvényes árfolyamon kalkulálta az árat, ezen árfolyam változása esetén a Zenit az importált áruk árait számlázáskor az árfolyamváltozás mértékének megfelelően jogosult módosítani.
  3. Költségek. A 3.1 pont szerinti árak a Felek ellenkező értelmű megállapodása hiányában nem tartalmazzák a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő szállítási költségeket, valamint 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint összegű megrendelés alatt az áru csomagolási költségét, melyeket a 3.1 pont szerinti árakon felül a Zenit továbbszámláz a Megrendelő felé a 4. pont rendelkezései szerint.
  4. Pótmunka díj. A Felek a pótmunkák – a pótmunkák terjedelme, szállításának és/vagy kivitelezésének határideje és az ellenszolgáltatás – tekintetében megállapodásra törekszenek. Megállapodás hiányában Zenit a felhasznált elemek, alkatrészek és alapanyagok mindenkori listaárát, listaár hiányában azok szokásos piaci árát, másrészt a Zenit által alkalmazott a pótmunkákra meghatározott általános vállalkozói díjat számítja fel.
  5. Számlázási irányelvek. Zenit a leszállított áruk és elvégzett szolgáltatások ellenértékéről és kapcsolódó költségekről teljesítési ütemenként számlát bocsát ki, melyet Megrendelő a benyújtott számla alapján, a teljesítéseket követő 8 (nyolc) naptári napon belül egyenlít ki átutalással, a számla pénznemében (euróban vagy forintban), a számlázás napján érvényes CIB Zrt. (pénztári) deviza eladási árfolyamán. Előrefizetés esetén Zenit a Szerződés teljesítését megelőzően előlegbekérőt állít ki a megrendelt árura vagy szolgáltatásra és a kapcsolódó költségre vonatkozóan. A Zenit számláit ellenkező megállapodás hiányában magyar forintban állítja ki, és ahol szükséges, felszámítja a megfelelő mértékű általános forgalmi adót.
  6. Fizetési módok. A Szerződés tárgyát képező áruk és szolgáltatások vételárának illetve díjának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

   a) az áru kiszállítása illetve átvétele előtt, vagy szolgáltatás teljesítését megelőzően, készpénzben vagy banki átutalással (előre utalás);

   b) az áru kiszállítása illetve átvétele időpontjában, vagy szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg készpénzben, illetve (postai úton történő szállítás esetén) utánvétes készpénzfizetéssel;

   c) az áru kiszállítását illetve átvételét követően, vagy szolgáltatás teljesítését követően, a Zenit és a Megrendelő külön megállapodása értelmében, halasztott fizetési határidővel; vagy

   d) Zenit székhelyén vagy webáruházában bankkártyával.

   Minden áru és szolgáltatás értékesítése tekintetében a Zenit jogosult eldönteni, hogy a Megrendelő milyen módon köteles kiegyenlíteni az áru vagy szolgáltatás ellenértékét. A Zenit ugyanakkor – a Megrendelő hozzájárulása nélkül – nem jogosult megváltoztatni a már megkötött Szerződés tekintetében a korábban a Felek által közösen meghatározott fizetési módot.

   Amennyiben a Zenit más fizetési módot nem jelöl meg, illetve a Megrendelő és a Zenit más fizetési módban nem állapodnak meg, a Megrendelő a számla ellenértékét az áru átadását illetve szolgáltatás teljesítését megelőzően készpénzben vagy banki átutalással köteles kiegyenlíteni, és ez utóbbit a Zenit részére hitelt érdemlően igazolni. Amennyiben a Felek halasztott fizetésben állapodnak meg, a Megrendelő a vételárat vagy díjat banki átutalás formájában, a Zenit számlájának kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni.

  7. Fizetési késedelem szankciója. Ha a Megrendelő bármely számláját határidőben nem egyenlíti ki, úgy a ki nem egyenlített számla határidejét követő naptól kizárólag készpénzben vásárolhat a Zenittől, azzal, hogy a következő vásárlásait a Zenit a legrégebbi esedékességű ki nem egyenlített számlával kapcsolatos behajtási költségre, majd kamatra, végül ezen számla tőkéjére számolja el.
  8. Késedelmi kamat. Ha a Megrendelő a számlát határidőben nem egyenlíti ki, akkor a Zenit a késedelem idejére késedelmi kamatként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és a vonatkozó jogszabályban előírt behajtási költség felszámítására jogosult
  9. Fizetés teljesítése. Megrendelő az Eseti Megállapodásban vagy ha erről a Felek külön nem állapodta meg, Zenit számláján megjelölt módon köteles a fizetési kötelezettségét teljesíteni. Banki átutalással lebonyolított fizetés esetén a Szerződés tárgyát képező áru vételára vagy szolgáltatás díja abban az időpontban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a teljes vételárat vagy díjat a Zenit bankszámláján jóváírják. Amennyiben Megrendelő nem a megfelelő pénznemben egyenlíti ki a számlát, a nem megfelelő devizában történő fizetésből származó esetleges Zenitnél jelentkező átváltási veszteséget Megrendelő köteles teljes egészében megtéríteni Zenit részére.
  10. Tejesítések elszámolása. A Zenit a Megrendelő teljesítését elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra számolja el. Több Szerződés vagy számla alapján fennálló, ugyanazon Megrendelőt terhelő kötelezettség esetén Zenit a korábbi esedékességű Szerződés vagy számla alapján keletkezett tartozást veszi figyelembe. Amennyiben Megrendelő egy Szerződés keretében, illetve egy számlán több árut és/vagy szolgáltatást vásárol, a Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő teljesítéseit Zenit az adott Szerződés vagy számla szerinti főtartozás vonatkozásában az alábbiak szerint és sorrendben számolja el:

   a) a nyújtott szolgáltatás díjára;

   b) alapanyagra és segédanyagra;

   c) alkatrészre és tartozékra;

   d) a b) és c) pontokban meg nem jelölt árurakra.

   A fenti felosztás szerinti, azonos típusú áruk vagy szolgáltatások vásárlása esetén Zenit elsőként az alacsonyabb forgalmi értékű árut vagy szolgáltatást veszi figyelembe a teljesítés elszámolása során.

  11. Beszámítás tilalma. A Megrendelő nem jogosult a számla végösszegébe semmilyen a Zenittel szemben fennálló követelését beszámítani.
  12. Számla reklamáció. A számlával kapcsolatos reklamációt a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül írásban teheti meg.
 4. áru értékesítése

   

  1. Értékesítési fenntartás. A Zenit azzal a fenntartással értékesíti valamennyi áruját, hogy a Megrendelő köteles az áru saját rendeltetési céljára történő alkalmasságát maga ellenőrizni, így arról szükség szerint minta vagy próba alapján meggyőződni. A megvásárolt áru Megrendelő által szándékolt célra történő alkalmasságáért Zenit minden felelősségét kizárja.
  2. Tájékoztatás. A Zenit által forgalmazott áruk felhasználhatóságáról a Zenit alkalmazottai és megbízottjai a legjobb tudásuk szerint adnak felvilágosításokat. Az áruk rendeltetésszerű használatát és felhasználását a Zenit tájékoztatói tartalmazzák, melyeket a Zenit valamennyi megrendelőjével ismertet, illetve honlapján megrendelői számára elérhetővé tesz. A Zenit az aktuális katalógusban megadottakhoz képest az áru rendeltetésszerű használatát és alapvető műszaki jellemzőit hátrányosan nem érintő technikai, formai és színbeli változtatások jogát fenntartja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyedi áruigények kielégítése külön megállapodás tárgyát képezi. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy egyes áruknál a katalógusban megadott adatok (súly, befoglaló méretek, teljesítmény, szín, stb.) csak irányadóak, a képek kizárólag illusztrációk, és technikai okokból a katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. A Zenit a katalógusában szereplő valamennyi árunál fenntartja a jogot a műszaki továbbfejlesztéssel történő módosításra és megszűntetésre.
  3. Állványrendszerekkel kapcsolatos fenntartások. Megrendelő tudomásul veszi, hogy (i) az állványrendszer tárolókapacitása csökkenhet a különféle gépészeti rendszerek beépítésével; (ii) az állványrendszer feltüntetett teherbírási értékei minden esetben a teljes rakfelületen egyenletesen megoszló, statikus terhelésekre vonatkoznak; (iii) az állványrendszer teherbírásáért, csak az általa elvégzett szerelés esetén vállal Zenit felelősséget, ellenben a Zenit az általa szállított alkatrészek terhelhetőségét szavatolja; és (iv) az állványok méretezésénél a Zenit a földrengési zónát és az MSZ EN 15512:2009 szabvány rendelkezéseit veszi figyelembe. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólag Megrendelő ez irányú kérése estén tervezi Zenit az állványrendszert a adott földrengési zónára méretezéssel.
  4. Szállítási határidő. A Felek ellentétes megállapodása hiányában a Zenit vállalja, hogy, a Szerződés tárgyát képező áru kiszállítását, illetve a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtását, feltéve, hogy a munka elvégzéséhez szükséges engedélyek, jóváhagyások és információk Zenit részére átadásra kerülnek, a Szerződés létrejöttétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megkezdi, illetve személyes átvétel esetén, az áru átvehetőségét a fenti határidőn belül a Megrendelő részére írásban jelzi. Ha a Felek előlegfizetésben állapodtak meg, a Zenit a szállítást vagy a munka elvégzését nem köteles addig megkezdeni, amíg részére az előleg összege maradéktalanul megfizetésre nem kerül. A Zenit a szállítás tényleges időpontjáról legkésőbb a szállítást két munkanappal megelőzően értesíti Megrendelőt. Amennyiben a Szerződés tárgyát képező áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása határidőben nem történik meg, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalú írásos nyilatkozatával a Szerződéstől elállni.
  5. Áru átadásának formája. A Zenit– a Megrendelővel történő megállapodása szerint – az alábbi módok egyikével adja át az árut a Megrendelő részére:

   a) az árut a Megrendelő vagy képviselője a Zenit székhelyén vagy raktárában átveszi;

   b) a Zenit az árut a Megrendelő által megjelölt telephelyre vagy címre szállítja vagy szállíttatja.

  6. Elő- és részteljesítés. Zenit jogosult elő- és részteljesítésére, mely esetben Zenit minden egyes elő- és részteljesítést jogosult külön elszámolni, és kiszámlázni. Így különösen amennyiben a szerelési / javítási szolgáltatást az áru szerelési helyére való érkezésétől számított (vagy Felek által közösen meghatározott szerelés / javítás megkezdés napját követő) 2 (két) napon belül a Zenit olyan okból, melyért nem felelős, nem tudja megkezdeni, akkor a leszállított árut és a kapcsolódó szállítási költséget Zenit jogosult kiszámlázni.
  7. Kiszállítás megszervezése. Az áru kiszállításáról a Zenit az általa választatott lehető leggazdaságosabb módon gondoskodik. Az áru kiszállítása munkanapokon 8 és 16 óra között történik. Kiszállítási módok: saját gépkocsival, postai úton, futárral, harmadik fél fuvarozó útján.
  8. Kiszállítás költsége. A kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli. Nem kell megfizetnie a Megrendelőnek a Zenit részére az áru Megrendelő által meghatározott helyre történő kiszállításával kapcsolatban felmerült költséget, amennyiben erről a Zenit a Megrendelővel külön megállapodott, vagy a Szerződés tárgyát képező áruk és szolgáltatások összes nettó értéke az 500.000,-Ft (ötszázezer forint) összeget meghaladja, a szállítási cím Magyarország területén található, és a Szerződés tárgyát képező áruk és szolgáltatások egyike sem akciós.
  9. Értesítés a kézbesítésről. A postai szállítás kivételével a Zenit vagy fuvarozója köteles a kézbesítés várható idejéről a Megrendelőt megfelelő időben, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 1 (egy) órával értesíteni. A posta nem vállalja, hogy telefonon értesíti a Megrendelőt a szállítás pontos időpontjáról, ezért a Megrendelő felelőssége, hogy olyan címet adjon meg, melyen munkanapokon, a fenti időintervallumban folyamatosan elérhető. Fuvarozó közbejöttével történő kiszállítás esetén, ha bármilyen oknál fogva, a fuvarozó nem találja a Megrendelőt a megadott címen, írásos értesítőt hagy a helyszínen, és további egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést (ezen kézbesítés a 4.10 pont alkalmazásában nem minősül új kiszállításnak).
  10. Átvétel elmulasztása. Amennyiben a Megrendelő értesítés ellenére a Zenittől vagy a fuvarozótól az árut nem veszi át a megjelölt időben, úgy Zenit az árut felelős őrzésbe veszi, és Megrendelő a fuvarköltségen felül a megkísérelt átadást követő naptári naptól köteles az áru tárolási költsége címén naptári naponta az áru értékének 3 ‰-ét (három ezrelékét), de legalább napi 1.000,-Ft (egyezer forint) plusz Áfa összeget az áru sikeres kiszállításának napjáig, vagy ennek hiányában, a Szerződés megszűnésének napjáig Zenitnek megfizetni, valamint az újabb kiszállítás költségét megtéríteni. Az áru kétszeri sikertelen kiszállítását követően a Zenit jogosult a Szerződéstől elállni és a második kiszállítás költségén felül a jelen ÁSZF szerinti meghiúsulási kötbért követelni a Megrendelőtől.
  11. Elszállítás saját hatáskörben. Ha a Megrendelő a megrendelt árut maga szállítja el a Zenit székhelyéről vagy telephelyéről, úgy köteles az áru elszállításának módjáról és idejéről a Zenitet megfelelő időben, de legalább az elszállítást megelőző 1 (egy) órával értesíteni, és az áru elszállítását a Zenit nyitva tartási idejében úgy megszervezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben akadályozza vagy zavarja a Zenit üzleti tevékenységét. Amennyiben a Megrendelő az árut a Szerződés létrejöttétől számított 15 (tizenöt) napon beül nem szállítja el a Zenittől, úgy köteles a 4.10 pont szerint számított tárolási költséget Zenitnek megfizetni a kézbesítés megtörténtéig. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés létrejöttétől számított 30 (harminc) nap elteltével sem szállítja el az árut a Zenittől, úgy a Zenit jogosult a Szerződéstől elállni, és a jelen ÁSZF szerinti meghiúsulási kötbért követelni a Megrendelőtől.
  12. Kárveszély. A Zenit által értékesített árukkal kapcsolatos kárveszély az áru Megrendelő vagy képviselője általi átvétele napján (szállítólevél, vagy az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg), illetve amennyiben a Megrendelő harmadik féllel fuvaroztatja el az árut a Zenit székhelyéről vagy telephelyéről, úgy az áru fuvarozónak történő átadásával egyidejűleg száll át a Megrendelőre.
 5. Szolgáltatás nyújtása
  1. Munkavégzés feltételei. Megrendelő a Zenit általi szolgáltatás nyújtásához szükség szerint az alábbiakat köteles biztosítani:

   a) megfelelő minőségű padozat (vízszintes, DIN 18202; A padozat felső 15 cm-es rétegében vasalás nem lehet DIN 1045, B25)

   b)áramvételezési lehetőség a szerelési helyszínhez közeli dugaszolóaljzatban (230V,) és világítás (a szerelés helyszínén);

   c) a szolgálatásnyújtás helyszínének fűtése (legalább +10 C fok);

   d) munkaterület Zenit általi kizárólagos használata, valamint a feladatellátáshoz szükséges zavartalan és folyamatos munkavégzés;

   e) 1 db min. az állványkeret magasságával megegyező emelő magasságú, min. 1,5 t teherbírású, a szerelési helyszín és további igénybevett helyiségek padozatának megfelelő kerekű targonca szerelőkosárral, vagy szerelőkosaras (ollós) magasemelő gép, továbbá 2 db kézi targonca (béka) és 22 db raklap rendelkezésre bocsátása;

   f) szolgáltatásnyújtás teljes időtartama alatt a szerelés és a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges előszerelő terület helyszínén az anyagmozgatás és a szerelés akadálymentes biztosítása;

   g) szerelés helyszínének megfelelő méretű szállítójárművel (szükség esetén 36 tonnás, 18 m hosszú kamionnal) történő megközelíthetősége;

   h)szállítójárműről az alkatrészek és anyagok lerakodása fedett és zárható területre, a szolgáltatásnyújtás helyszínére;

   i)függőleges anyagszállításhoz teherlift biztosítása;

   j) munkaterületen tartózkodó személyek védelme, a munkaterület, valamint az állvány alkatrészek és kötőelemek, illetve szerelő szerszámok zárható, száraz helyiségben történő őrzése;

   k) csomagolóanyag és szerelési hulladék szakszerű tárolása és elszállítása;

   l) WC és mosdó használata a szerelő személyzet számára.

  2. Alkatrészek Megrendelő általi biztosítása. Amennyiben a szereléshez/javításhoz szükséges alkatrészeket Megrendelő biztosítja, Megrendelő köteles azokat a munka Zenit általi megkezdéséig kiválogatva, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre bocsátani. Ennek elmulasztása esetén, Zenit jogosult a munkavégzést megtagadni, vagy választása alapján a jelen pont szerinti válogatást, alkatrészek helyszínre rakodását elvégezni Megrendelő költségére.
  3. Munkavédelem. A Megrendelő a Zenit tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi valamint vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni és betarttatni, a Zenit nevében szolgáltatásnyújtást végző személyeket ezekről megfelelően kioktatni, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, és használatukat folyamatosan ellenőrizni.
  4. Szerelési, javítási munka átvétele. A Zenit a szerelési/javítási munka befejezéséről írásban köteles értesíteni a Megrendelőt (a továbbiakban: „Készrejelentés”), aki egy munkanapon belül, a Felek által kitűzött időpontban köteles egy átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elvégzett munkát, és annak eredményét, valamint a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat és az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit egy műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Zenit a Készrejelentést a szerelési/javítási munka teljes befejezése előtt is megteheti, amennyiben az átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjára a munka befejezésre kerül, illetve próbaüzem esetén, próbaüzemre alkalmassá válik. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szerelési/javítási munkának az átadás-átvételi eljárás, ill. próbaüzem során feltárt olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák lényegesen a rendeltetésszerű használatot, ill. az állandó és előírt üzemeltetést. A Megrendelő átvételi késedelme esetén Zenit a jogosulti késedelemből eredő alapvető jogai mellett az – adott esetben részbeni – elállás jogát, illetve a kártérítés érvényesítésének jogát kifejezetten fenntartja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerelési/javítási munkával érintett állványzatra az átadás-átvételt megelőzően betárol, úgy az a Zenit által elvégzett szerelési/javítási munka átvételének minősül.
  5. Felár. Ha a Felek az Egyedi Megállapodásban másként nem rendelkeznek, a szerelési / javítási díjak munkanapokon, a munka 8:00 és 17:00 óra közötti időszakban történő elvégzésére vonatkoznak. A fentieken kívül eső munkavégzést a Zenit egyedi megállapodás alapján, felár ellenében vállalja.
  6. Pótmunka. A Megrendelő jogosult az adott munkafázis megkezdése előtt a szerelési/javítási munka kivitelezésén ésszerű és megvalósítható módosításokat, változtatásokat kérni, melyet a Felek kötelesek az építési naplóban rögzíteni.
  7. Munkalap. Zenit a szerelési/javítási munka időtartama alatt köteles munkalapot vezetni, és minden, a szereléssel kapcsolatos adatot és körülményt rögzíteni. Amennyiben a munkalap aláírására a Megrendelő kijelölt képviselője elérhetetlen, a Zenit által tett megállapításokat kell irányadónak tekinteni, kivéve ha Megrendelő az ellenkezőjét hitelt érdemlően bizonyítja.
  8. Képfelvétel készítése. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerelési/javítási munka elvégzése során képfelvételt készíteni (fotózni, videózni) kizárólag Zenit előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, és amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét megszegi, úgy köteles a szerzői jog megsértéséből eredő valamennyi kárt Zenit részére megtéríteni.
  9. Állványfelülvizsgálat terjedelme. Állványfelülvizsgálat esetén a szolgáltatásnak nem képezi részét az állvány terhelhetőségi értékeinek megállapítása és az állvánnyal összefüggésben a gyártó által feltüntetett adatok, értékek ellenőrzése.
  10. Szolgáltatásnyújtás akadályozása. A szolgáltatásnyújtás teljesítése Megrendelőnek felróható okok miatti (pl. szerelési területen belüli akadályoztatás stb.) késedelme esetén, a Zenit teljesítési határideje Megrendelő késedelmének idejével automatikusan meghosszabbodik.
 6. Hibás teljesítés
  1. Eltérő felhasználás. A megrendelt árunak illetve szolgáltatással érintett dolognak a Megrendelő saját céljára történő – a leírt és a szóban kapott tájékoztatótól eltérő – felhasználhatóságáért és a nem rendeltetésszerű használatért a Zenit felelősséget nem vállal.
  2. Ellenőrzés. A Megrendelő az áru mennyiségét átvételkor köteles ellenőrizni és mennyiségi kifogásait a Zenittel azonnal közölni. Az áru minőségét a Megrendelő az átvételt követő 8. (nyolcadik) napig köteles megvizsgálni és minőségi kifogásait ugyanezen időszak alatt a Zenittel közölni.
  3. Kifogás terjedelme. Az átvett áruk vagy szolgáltatások egy részének a hibája nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a teljes megrendelésre vonatkozóan kifogással éljen.
  4. Mennyiségi és minőségi kifogás. Amennyiben a Megrendelő mennyiségi és / vagy minőségi kifogásainak megvizsgálását követően a Zenit megállapítja, hogy a kifogások helytállóak, gondoskodik a Megrendelő szavatossági igényeinek mihamarabbi kielégítése iránt, a következők szerint:

   a) nem megfelelő mennyiség szállítása esetén a Zenit vállalja a hiányzó mennyiség díjmentes kiszállítását, illetve a megrendeltnél több áru kiszállítása esetén a Zenit haladéktalanul gondoskodik a többlet elszállításáról. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Zenit raktárkészlete nem minden esetben teszi lehetővé a hiányzó áruk azonnali rendelkezésre bocsátását.

   b) minőségi kifogás estén, ha a kifogás értékesített anyagot érint, a Megrendelő elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha ezen szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Zenitnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a minőségi kifogásban megjelölt és a Zenit által is igazoltan meglévő hiba súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott kár nagyságát; ha a minőségi kifogás értékesített állványt, szerszámot, egyéb fémszerkezetet érint, a Megrendelő elsősorban kijavítást követelhet;

   c) ha a Megrendelő kicserélést/kijavítást nem kérhet, vagy ha a Zenit a kicserélést/kijavítást nem tudja vállalni, a Megrendelő – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy érdekmúlás igazolása mellett, elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 7. Felelősség
  1. Megrendelő felelőssége. A Megrendelő felelős a Zenit által értékesített áruk használatából eredő következményekért. Ez nem érinti a Zenit esetleges szerződésszegése alapján fennálló felelősségét.
  2. Felelősségkorlátozás. A Zenit és alkalmazottai felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – a Szerződés teljesítésével kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Megrendelő által a Szerződés alapján az áruért megfizetett teljes ár vagy szolgáltatás esetén, a szolgáltatás tényleges díja (folyamatos szolgáltatás esetén 12 (tizenkettő) havi díj számítandó), vagy (ii) a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a közvetett károkat, az elmaradt hasznot illetve más gazdasági veszteségeket.
  3. Korlátlan felelősség. A fenti 7.2 pont nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.
  4. Kizárások. A 7.2 és 7.3 pont meghatározza a Zenit Szerződés szerinti, illetve a Szerződéssel kapcsolatos teljes felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.
  5. Időbeli korlátok. A Szerződés teljesítéséből fakadó igény érvényesítésére irányuló jogi eljárást a Felek csak azt követően indíthatnak, hogy a másik Felet ez irányú szándékukról írásban értesítették. Igényérvényesítésre a Ptk-ban meghatározott határidők az irányadók.
  6. Meghiúsulási kötbér. Amennyiben Szerződés létrejöttét követően a Megrendelő a Szerződéstől – a Szerződésben biztosított jogát ide nem értve – , eláll, illetve amennyiben a Zenit gyakorol elállási jogot a Szerződés alapján, a Zenit jogosult a megrendelt és elállással érintett áruk vagy szolgáltatások nettó ára 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni a Megrendelőtől, továbbá jogosult az elállásból eredő, a kötbér mértékét meghaladó kára érvényesítésére a Megrendelővel szemben.
  7. Késedelmi kötbér. Amennyiben Megrendelő a szerelési/javítási munkákkal kapcsolatos kötelezettségei teljesítésével olyan okból, melyért felelős, késedelembe esik, Zenit jogosult a késedelemmel érintett napokra, az előre egyeztetett időpontban általa, a vállalkozás teljesítése érdekében szükséges és indokolt számban felvonultatott munkavállalók, megbízottak, alvállalkozók kiszállási költségét, beleértve az utazás, szállás és élelmezés költségét is, a Megrendelőnek személyenként 30.000,- Ft/fő/nap átalánydíjon, mint késedelmi kötbért felszámítani.
 8. Általános rendelkezések

   

  1. Teljes megállapodás. A Szerződés alkotja az Egyedi Megállapodás tárgyában a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden, a Felek által korábban adott írásbeli vagy szóbeli ajánlatot illetve megegyezést, valamint az ügylettel kapcsolatban korábban tett bármely jognyilatkozatot.
  2. Módosítás. A jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött Szerződés módosítása kizárólag a Felek ez irányú, kifejezett, írásos megállapodásával lehetséges.
  3. Továbbélő rendelkezések. A 2.5-2.6, 2.9 és a 6-7. pontok rendelkezéseinek hatálya a Szerződés teljesítésének vagy bármely más okból történő megszűnésének ellenére fennmarad.
  4. Fogyasztói szerződések. Fogyasztói szerződés esetén az ÁSZF 3.11, 3.12, 6.4 és 6.5 pontjai nem alkalmazhatóak. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztói szerződés a Zenit mint szolgáltató és a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy mint megrendelő között létrejövő Szerződés.
  5. Értesítések. A Szerződéssel kapcsolatos minden, a Felek egymásnak szóló értesítését írásban postai úton, vagy ajánlott levélben, telefax, vagy elektronikus levél útján kell egymásnak megküldeni a Szerződésben megadott címre. Felek az elektronikus levelezést írásbelinek tekintik, és ekként fogadják el. Felek az értesítési címeikben bekövetkező változásokról haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni.
  6. Irányadó jog. A Felek között a Szerződés alapján létrejött jogviszonyra és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.
  7. Jogviták rendezése. A Szerződéssel összefüggő vagy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére, melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék bír általános illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.