ZENIT WEBÁRUHÁZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(továbbiakban: „ÁSZF”)
 
(H A T Á L Y O S : 2019.12.01-től)
 
1.            Alapfogalmak
 
1.1.         Szolgáltató
 
Cégnév:                                ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                             2120. Dunakeszi, Pallag u. 24.
Bemutatóterem:                2120. Dunakeszi, Pallag u. 24.
Levelezési cím:                   2120. Dunakeszi, Pallag u. 24.
Raktár:                                 2120. Dunakeszi, Pallag u. 24.
 
Telefon és fax:                    +36-1-430-8290; +36-1-299-0269; +36-1-688-1527; +36-1-688-15-28
E-mail:                                   info@zenitkft.hu
Webcím:                              www.zenitkft.hu
 
Adószám:                             11845159-2-43
Közösségi adószám:            HU11845159
Cégjegyzékszám:                 01-09-679411
Bankszámla szám:               HUF CIB Bank Zrt. 11100104-11845159-01000003
                                                    EUR CIB Bank Zrt.
                                               SWIFT, IBAN CIBHHUHB
 
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
 
A bemutatóterem nyitvatartási ideje:            hétfőtől – csütörtökig: 8:00-16:30 (CET)
                                                                                              pénteken: 8:00 – 15:00 (CET)
 
1.2.         Webáruház
 
A Szolgáltató www.zenitkft.hu címen található internetes felülete, melyen keresztül áruk és szolgáltatások vásárolhatók illetve rendelhetők meg (továbbiakban: „Webáruház”)
 
1.3.         Vevő
 
Az a fogyasztónak nem minősülő személy, aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi (megrendelést küld el a Webáruház felületén keresztül), azaz a felületen keresztül árut, szolgáltatást vásárol, illetve megrendel (a továbbiakban: „Vevő”). A jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: „Fogyasztó”).
 
1.4.         Fuvarozó
 
A Fuvarozó Magyarország területén: Magyar Posta Zrt.
 
(a továbbiakban: „Fuvarozó”)
 
A Fuvarozó a tevékenységét a Szolgáltatóval kötött fuvarozási szerződés alapján végzi. A Fuvarozó kiszállítja a Szolgáltató által átadott árut a Szolgáltató által megadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Fuvarozó tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.
 
A Szolgáltató az áruk kiszállítását saját szállítóeszközével is végezheti.
 
1.5          Személyes Azonosító Adatok
 
A Szolgáltató a Vevőről az alábbi személyes azonosításra szolgáló adatokat gyűjti a Webáruházon keresztül történő vásárlás során (a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”):
 
Természetes személy esetén:
 
a)         név, valamint ha eltér, számlázási név;
b)         székhely valamint ha eltér, számlázási cím;
c)         email cím;
d)         telefonszám; és
e)         adószám.
 
Jogi személy esetén:
 
a)         szervezet bejegyzett neve, valamint ha eltér, számlázási név;
b)         szervezet székhelye, valamint ha eltér, számlázási cím;
c)         szervezet képviselőjének neve;
d)         email cím;
e)         telefonszám;
f)          nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); és
g)         adószám.
 
2.            Webáruház szolgáltatás személyi hatálya
 
A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon keresztül kizárólag Fogyasztónak nem minősülő személyek vásárolhatnak. A Fogyasztó által a Webáruházon keresztül leadott megrendelés nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.
 
3.            Webáruház Szolgáltatás területi hatálya
 
A Szolgáltató által fenntartott kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag Magyarország területén honos, és ezen országok területét szállítási címként megjelölő személyektől érkező megrendeléseket fogad el. A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Webruházon keresztül történő valamennyi vásárlás és szolgáltatásnyújtás esetében a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
 
4.            ÁSZF Hatálya
 
4.1          ÁSZF Hatálya
 
a)             Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Webáruház internetes felületén leadott valamennyi áru és szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos jogviszonyban. Az ÁSZF szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.
 
b)            Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Webáruházon keresztül vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
 
c)             A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház ÁSZF-ét bármikor módosíthassa. A Webáruház ÁSZF-e és annak mindenkori módosítása annak a Webáruház internetes felületen történő közzétételekor lép hatályba, és mindazon áru és szolgáltatás megrendelésére alkalmazandó, melyet a hatálybalépést követően eszközöltek. A Webáruház ÁSZF-e mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató új ÁSZF-et közzé nem tesz, és amíg a Webáruház szolgáltatást biztosítja.
 
d)            A Webáruházon keresztül történő áru vásárlására és szolgáltatás megrendelésére irányadó hatályos ÁSZF a www.zenitkft.hu címen bármikor elérhető, letölthető és kinyomtatható mindaddig, amíg a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja.
 
4.2          ÁSZF elfogadása
 
Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, valamint az is elfogadásnak minősül, amikor a Vevő a Webáruházon keresztül megrendelését elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a regisztráció vagy az utolsó megrendelés elküldése óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Szolgáltató a Vevőt a változásokról a Webáruház internetes felületre történő belépésekor értesíti.
 
5.            Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása
 
5.1          Regisztráció
 
a)             A Webáruház rendelési felületén a Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt kötelező regisztrálnia, vagy ha azt már megtette, bejelentkeznie személyes felületére. A regisztrációhoz meg kell adnia Személyes Azonosító Adatait annak érdekében, hogy a jövőben az adatok ismételt megadása elkerülhető legyen. A regisztráció során megadott adatok a Vevő által bármikor módosíthatóak, valamint a regisztráció bármikor törölhető.
 
b)            A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a Vevő által leadott megrendelésekkel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő fentiek szerint megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje.
 
5.2          Megrendelés elküldése
 
A Vevő a Webáruházon keresztül regisztrációt követően, személyes felületére történt bejelentkezéssel küldheti el megrendelését.
 
5.3          Szavatosság a megadott adatokért
 
A Vevő köteles a regisztráció során valós, pontos és hiánytalan adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A Vevő szavatol a megadatott adatok valóságáért, pontosságáért és hiánytalanságáért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést érvénytelennek minősítse, amennyiben a regisztrációban megadott adatok hibásak, hiányosak, vagy a valóságnak nem felelnek meg, nyilvánvalóan tévesek, illetve értelmezhetetlenek.
 
5.4          Megrendelés módosítása, törlése, szerződéstől történő elállás
 
A megrendelés elküldését megelőzően a megrendelést a Vevő köteles megerősíteni. A megerősítés előtt a vásárlás megszakítható, valamint a megrendelt áruk és szolgáltatások (azok mennyisége, fajtája, ide értve az adott áru vagy szolgáltatás megrendelésből történő törlését is), és a megadott adatok (személyes azonosító adatok, szállítási cím, fizetési mód) módosíthatóak. A megrendelés elküldését követően a Vevő a megrendeléstől annak elküldését követő 4 (négy) órán belül elállhat a vevoszolgalat@zenitkft.hu címre emailben küldött írásos nyilatkozatával, feltéve, hogy a megrendelés elfogadását a Szolgáltató az elállásról szóló nyilatkozat megérkezéséig még nem igazolta vissza az 5.5 pont rendelkezései szerint. Az elküldött megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően a megrendeléstől a Vevő nem jogosult elállni (a megrendelt árut visszaküldeni).

 

 
 
5.5          Visszaigazolás és szerződés létrejötte
 
A felek közötti szerződés a Szolgáltató Webáruház internetes felületén leadott megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával és az elfogadás írásbeli (elektronikus formában történő) visszaigazolásával jön létre. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Vevő megrendelése leadásával egyidejűleg a 4.1. pont értelmében a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást legkésőbb a megrendelés megérkezésétől számított 2 (két) munkanapon belül köteles a Vevő részére megküldeni. Amennyiben a Szolgáltató a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást a Vevő részére, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 
6.            Árukkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozások
 
A Szolgáltató az aktuális katalógusban megadottakhoz képest az áru rendeltetésszerű használatát és alapvető műszaki jellemzőit hátrányosan nem érintő technikai, formai és színbeli változtatások jogát fenntartja. A Vevő tudomásul veszi, hogy egyedi áruigények kielégítése külön megállapodás tárgyát képezi. A Vevő továbbá tudomásul veszi, hogy egyes áruknál a katalógusban megadott adatok (súly, befoglaló méretek, teljesítmény, szín, stb.) csak irányadóak, a képek kizárólag illusztrációk, és technikai okokból az online katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. A Szolgáltató az online katalógusban szereplő valamennyi árunál fenntartja a jogot a műszaki továbbfejlesztéssel történő módosításra és megszűntetésre.
 
7.            Fizetési feltételek
 
A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét, választása szerint, előre átutalással – előlegbekérő alapján – a kiszállítás napjáig, vagy a Szolgáltatónál (személyes átvétel esetén) vagy Fuvarozónál (utánvét) az áruk átvételekor készpénzben teljesíti. Az átvételkor készpénzben fizetés esetén az áru átadója a készpénz átvételéről átvételi elismervényt állít ki. A Fuvarozó az áruról szóló számlát a termékhez csomagolva, a termék kiszállításával egy időben kapja meg.
 
8.            Tulajdonjog
 
A megrendelt áru tulajdonjogát a Szolgáltató az áru teljes vételárának (beleértve a szállítási költséget is) maradéktalan megfizetéséig fenntartja
 
 
A Webáruházban megrendelt összes árura az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak:
 
9.1          Személyes átvétel
 
Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, abban az esetben értesítést követően a megrendelt áruk átvehetők a Szolgáltató raktárában, vagy bemutatótermében. Személyes átvétel esetén, amennyiben a megrendelt árukat a megadott időponttól számított 5 (öt) munkanapon belül a Vevő nem szállítja el, a Szolgáltató az ötödik unkanapot követő naptól jogosult naptári naponta az áru értékének 3 ‰-ét (három ezrelékét), de legalább 1.000,-Ft (egyezer forintot) / naptári nap plusz Áfa összeget az áru sikeres elszállításának napjáig, vagy ennek hiányában, a szerződés megszűnésének napjáig tárolási költség címén felszámítani a Vevő részére. Amennyiben a Vevő 30 (harminc) nap elteltével sem szállítja el az árut a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, és a jelen ÁSZF szerinti meghiúsulási kötbért követelni a Vevőtől.
 
9.2          Kiszállítás
 
Kiszállítást Magyarország területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a Vevő székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve minden egyéb cím, amelyen a Vevő képviselője a kézbesítéskor megtalálható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet kell megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. Amennyiben a kiszállított árut a Vevő nem veszi át, úgy köteles az áru tárolásáért a Szolgáltatónak a megkísérelt átadást követő naptári naptól naptári naponta az áru értékének 3 ‰-ét (három ezrelékét), de legalább 1.000,-Ft (egyezer forintot) / naptári nap plusz Áfa összeget az áru sikeres kiszállításának napjáig, vagy ennek hiányában, a szerződés megszűnésének napjáig Szolgáltatónak megfizetni, valamint az újabb kiszállítás költségét megtéríteni. Az áru kétszeri sikertelen kiszállítását követően a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a felmerült és meg nem térített kiszállítási költségen felül a jelen ÁSZF szerinti kötbért követelni a Vevőtől.
 
Szállítási módok, és költségek
 
Magyarország területén a kiszállítás ingyenes, amennyiben a Vevő nettó 500.000,-Ft értékű – akciós árut nem tartalmazó – áru összeállítást rendel meg.
 
9.2.1  Kiszállítás Fuvarozó által
 
a)         A Szolgáltató a Vevő által a Webáruházon keresztül megrendelt áruk kiszállítására vonatkozóan az alábbi szállítási költség táblázatot alkalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogot az extrém méretű, tömegű, terjedelmű, vagy különösen sérülékeny, törékeny áruk szállítási költségének egyedi meghatározására.
 
Tömeg (súly)
Nettó árak
1 Kg-ig
                2 890 Ft
2 Kg-ig
                2 980 Ft
3 Kg-ig
                3 080 Ft
4 Kg-ig
                3 190 Ft
5 Kg-ig
                3 265 Ft
10 Kg-ig
                3 550 Ft
15 Kg-ig
                3 835 Ft
20 Kg-ig
                4 115 Ft
25 Kg-ig
                4 415 Ft
30 Kg-ig
                4 700 Ft
35 Kg-ig
                6 220 Ft
40 Kg-ig
                6 530 Ft
50 Kg-ig
              9 035 Ft
60 Kg-ig
              9 780 Ft
70 Kg-ig
              12 650 Ft
80 Kg-ig
              14 295 Ft
90 Kg-ig
              16 190 Ft
100 Kg-ig
              16 740 Ft
200 Kg-ig
             17 290 Ft
300 Kg-ig
              22 350 Ft
400 Kg-ig
              24 415 Ft
500 Kg-ig
              26 690 Ft
1000 Kg-ig
              29 190 Ft
1 raklap 20 270 Ft  
 
1000 kg feletti megrendelés esetén a szállítási költségre a Szolgáltató egyedi ajánlatot küld.
 
b)         A Fuvarozó cég csak munkanapokon, 8:00 és 16:00 óra között végzi a szállítást.
 
c)         A Fuvarozó nem vállalja, hogy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás pontos időpontjáról, ezért Vevő felelőssége, hogy olyan címet adjon meg, melyen munkanapokon, a fenti időintervallumban folyamatosan elérhető. Ha bármilyen oknál fogva, a Fuvarozó nem találja a Vevőt a megadott címen, írásos értesítőt hagy a helyszínen, és további egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést (ezen kézbesítés a 9.2 pont alkalmazásában nem minősül új kiszállításnak). Ez többletköltséget nem von maga után.
 
9.2.2  Kiszállítás a Szolgáltató saját szállítóeszközével
 
a)         Amennyiben a Vevő kapcsolódó szolgáltatással (pl. szereléssel) együtt rendeli az általa kiválasztott árut, vagy az adott áru tekintetében ezen szállítási mód elérhető és a Vevő ezt a szállítási módot választja, úgy a Szolgáltató saját szállítóeszközével szállítja ki a megrendelt árut a Vevő részére.
 
b)         A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Vevővel egyeztetett időpontban történjen meg a kiszállítás, és minden esetben a kiszállítás dátumát is tartalmazó egyedi árajánlatot készít a szállításra, melynek Vevő általi írásos elfogadásával, megrendelésével kerülhet lebonyolításra a kiszállítás.
 
9.3          Rakodási költség meghatározása
 
Amennyiben a megrendelt áruk emberi erővel történő rakodására, pakolásra is szükség van, úgy arra Szolgáltató, a körülmények részletes felmérése után készített egyedi árajánlatot ad Vevőnek, melynek Vevő általi írásos elfogadását követően kerülhet sor a megrendelt áruk kiszállítására.
 
9.4          Átvétel, meghatalmazás
 
A megrendelt árut csak a számlán szereplő Vevő nevében eljáró törvényes vagy írásos meghatalmazással rendelkező képviselő veheti át. Az írásos meghatalmazás egy eredeti példányát a Szolgáltató képviselőjének vagy a Fuvarozónak az átadás-átvétel során a Vevő képviselője köteles átadni, melynek hiányában az áru átadása megtagadható, és a sikertelen kézbesítés esetére kikötött 9.2 pont szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
 
9.5          Szállítási határidő
 
A Szolgáltató vállalja, hogy a kiválasztott és megrendelt áru kiszállítását, illetve a megrendelt szolgáltatás nyújtását a felek közötti szerződés létrejöttétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megkezdi, illetve személyes átvétel esetén az áru átvehetőségét a fenti határidőn belül a Vevő részére írásban jelzi. Amennyiben a megrendelt áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása a jelen pont szerint nem történik meg, úgy Vevő jogosult egyoldalú írásos nyilatkozatával a megrendelt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban létrejött szerződéstől elállni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy részszállításokat teljesítsen.
 
9.6          Kárveszély
 
A kárveszély a Vevőre az áru Vevő vagy képviselője általi átvétele napján (szállítólevél, vagy az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg), illetve amennyiben a Vevő harmadik féllel fuvaroztatja el az árut a Szolgáltató székhelyéről vagy telephelyéről, úgy az áru fuvarozónak történő átadásával egyidejűleg száll át a Vevőre.
 
10.          Szavatosság és Jótállás
 

 

 
10.1        Szavatosság
 
A Szolgáltató és a Vevő jogaira és kötelezettségeire a szavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadók. Ennek keretében a Vevő köteles az átadott áruval vagy nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bármely hibát, kifogást a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, annak észlelést követően haladéktalanul jelezni.
 
10.2        Jótállás
 
A jogszabályban előírt kötelező jótállás, illetve azon eset kivételével, amikor a jótállás az adott áru vagy szolgáltatás Webáruházban szereplő leírásánál egyértelműen és kifejezetten fel van tűntetve, a Szolgáltató a megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra jótállást nem vállal. Szolgáltató a használt termékek esetében a jótállást kizárja.
 
10.3        Közös szabályok
 
a)             A Vevő köteles az áru mennyiségét és minőségét az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a leszállított árun szemmel látható sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni. Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a Vevő az áru átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles bejelenteni. Az áru / szolgáltatás minőségét a Vevő az átvételt követő 8. (nyolcadik) napig köteles megvizsgálni és minőségi kifogásait ugyanezen időszak alatt a Szolgáltatóval közölni. A fentiek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.
 
b)            A megrendelt áru vagy szolgáltatás rejtett hibáját a Vevő a jogszabályi határidőn belül köteles a felfedezést követően haladéktalanul írásban jelezni a Szolgáltató részére. A jelzés késedelméből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
c)             A Vevő köteles szavatossági / jótállási igényét írásban jelezni a Szolgáltató részére. A szavatossági / jótállási idő szempontjából az áru átvételének vagy a szolgáltatásnyújtás befejezésének dátuma tekintendő a kezdő napnak.
 
d)            A megrendelt áru / szolgáltatás minőségével kapcsolatos szavatossági igény esetén a minőségi kifogást a Vevő köteles mintával vagy a Szolgáltató által elfogadott szakértői véleménnyel igazolni. A megrendelt áru / szolgáltatás minőségével kapcsolatos jótállási igény esetén a Szolgáltató kötelessége, hogy igazolja, hogy az áru /szolgáltatás annak átadása idején megfelelt a minőségi kritériumoknak.
 
e)            Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, a szavatossági / jótállási igény nem érinti a Vevő vételár fizetési kötelezettségét, ennek megfelelően a Vevő köteles a megrendelt áru / szolgáltatás teljes vételárát a Szolgáltató részére megfizetni.
 
f)             A megrendelt árunak illetve szolgáltatással érintett dolognak a Vevő saját céljára történő - a leírt és a szóban kapott tájékoztatótól eltérő - felhasználhatóságáért és a nem rendeltetésszerű használatért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
g)             A szavatosság / jótállási kötelezettség érvényesítésére kizárólag az eredeti számla, valamint jótállás esetén, az eredeti jótállási jegy bemutatásával van lehetőség.
 
10.4        Szavatossági igények, és azok teljesítése
 
Amennyiben a Vevő mennyiségi és / vagy minőségi kifogásainak megvizsgálását követően a Szolgáltató megállapítja, hogy a kifogások helytállóak, gondoskodik a Vevő szavatossági igényeinek mihamarabbi kielégítése iránt, a következők szerint:
 
a)             nem megfelelő mennyiség szállítása esetén a Szolgáltató vállalja a hiányzó mennyiség díjmentes kiszállítását, illetve a megrendeltnél több áru kiszállítása esetén a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a többlet elszállításáról. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató raktárkészlete nem minden esetben teszi lehetővé a hiányzó áruk azonnali rendelkezésre bocsátását.
 
b)            minőségi kifogás estén, ha a kifogás értékesített anyagot érint, a Vevő elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha ezen szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a minőségi kifogásban megjelölt és a Szolgáltató által is igazoltan meglévő hiba súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kár nagyságát; ha a minőségi kifogás értékesített állványt, szerszámot, egyéb fémszerkezetet érint, a Vevő elsősorban kijavítást követelhet;
 
c)             ha a Vevő kicserélést / kijavítást nem kérhet, vagy ha a Szolgáltató a kicserélést / kijavítást nem tudja vállalni, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy érdekmúlás igazolása mellett, elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
11.          Felelősségkorlátozás, Szerződéses biztosítékok
 
11.1        Általános Felelősségkorlátozás
 
a)             A Szolgáltató felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – a megrendelések teljesítésével kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Vevő által a megrendelés alapján az áruért megfizetett tényleges ár, vagy szolgáltatás esetén, a szolgáltatás tényleges díja (folyamatos szolgáltatás esetén 12 (tizenkettő) havi díj számítandó), vagy (ii) a tényleges kár összege. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, az elmaradt haszonra illetve más gazdasági veszteségekre. A Felek elismerik, hogy a Szolgáltató részére fizetendő díjak megállapítása a jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás ill. -kizárás figyelembevételével történt.
 
b)            Az itt rögzített felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott károk, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségre.
 
c)             A 11.1 alpont meghatározza a Szolgáltató megrendelés szerinti, illetve a megrendeléssel kapcsolatos teljes felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.
 
11.2        Világháló
 
a)             A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webáruház honlapjának megszakítás- és hibamentes elérhetőségét, azonban, a világháló természetéből következően, azt garantálni nem tudja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlaphoz történő hozzáférése alkalmanként megszakadhat vagy korlátozásra kerülhet annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megfelelő karbantartási, fenntartási, vagy bővítési munkálatokat el tudja végezni.
 
b)            A Szolgáltató nem vállal felelősséget a világhálón vagy egyéb elektronikus úton késedelmesen, helytelenül, vagy hiányosan továbbított információkért.
 
c)             A Vevő elismeri, hogy a világháló nem teszi lehetővé a teljes mértékben biztonságos kommunikációt, továbbá felelősséget vállal az ebből eredő esetleges negatív következményekért, beleértve a világhálón továbbított azon adatok helyreállítását, amely a megrendelt áruk értékesítéséhez vagy szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.
 

 

 
11.3        Kötbér
 
Amennyiben az 5.5 pont szerinti szerződés létrejöttét követően a Vevő a szerződéstől a jelen ÁSZF-ben biztosított jogát ide nem értve, eláll, illetve amennyiben a Szolgáltató gyakorol elállási jogot a jelen ÁSZF szerint, a Szolgáltató jogosult a megrendelt és elállással érintett áruk vagy szolgáltatások nettó ára (díja) 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni a Vevőtől, továbbá jogosult az elállásból eredő, a kötbér mértékét meghaladó kára érvényesítésére a Vevővel szemben.
 
11.4        Késedelmi kamat
 
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak fizetendő késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. által gazdálkodó szervezetek között alkalmazni rendelt késedelmi kamat mértékével.
 
12.          Adatvédelem, adatbiztonság
 
A Szolgáltató a Webáruházba történő regisztráció során a Vevő által megadott Személyes Azonosító Adatokat az adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott célból és módokon használja fel, tárolja, valamint kezeli.
 
13.          Szerzői jogok
 
A Webáruház honlapjának teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk, grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik, és csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel azok adatbázisokba történő rögzítése, sokszorosítása és a reklámcélú felhasználás bármely formája, valamint harmadik félnek történő továbbítása – részben vagy átdolgozott formában is – a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos.
 
14.          Egyéb rendelkezések
 
14.1        Engedményezés
 
Egyik fél sem jogosult a másik fél írásos hozzájárulása nélkül a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony(ok)ból származó jogait harmadik személyre engedményezni.
 
14.2        Beszámítás
 
A felek kizárják a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyok szerint megrendelt áru / szolgáltatás vételárával / díjával szemben bármely követelés beszámítását.
 
14.3        Módosítás
 
A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött bármely jogviszony módosítása kizárólag a felek ez irányú, kifejezett, írásos megállapodásával lehetséges. A jelen pont alkalmazásában a felek írásbelinek tekintik az email kommunikációt is.
 
14.4        Teljes megállapodás
 
A jelen ÁSZF és a Vevő által benyújtott írásos megrendelés tartalmazzák a felek közötti teljes megállapodást az áru megvásárlására, valamint a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, és hatályon kívül helyeznek minden, az írásos megrendelés benyújtását megelőzően ezen jogviszonyra vonatkozóan a felek között fennállt megállapodást, levelezést, egyeztetést, illetve egyéb, jogi szempontból releváns kommunikációt.
 

 

 
14.5        Magatartási kódex
 
A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója, ilyen kódex rendelkezései rá nem irányadók.
 
14.6        Illetékes bíróság
 
A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött bármely jogviszonnyal összefüggő vagy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére, melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületek Bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék bír általános illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 
14.7        Irányadó jog
 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Ptk-ban foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.